top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Vad är verksamhetsmodellering?

Uppdaterat: 15 dec. 2022

Verksamhetsmodellering innebär att modellera med processer, information, mål och andra delar av en verksamhet. Vi på aRway ägnar oss mycket åt verksamhetsmodellering och att dokumentera processer. Hur kommer det sig att våra kunder har så stor efterfrågan inom det här området? Jag tror att de har insett något viktigt och att de inte kan tänka sig att vara utan det som det här inlägget handlar om.

Dokumentera processen steg för steg i verksamhetsmodelleringen
"Vi använder olika metoder och verktyg men oavsett detta så borde ju syftet vara det samma. Varför dokumenterar vi våra processer och vilken är vinsten för företaget och den enskilda individen?" Johan Schedwin 1 Juni 2015

Verksamhetsmodellering och dess fördelar

Verksamhetsmodellering har många fördelar och kan definieras på olika sätt. Även fast vi använder olika metoder och verktyg så borde syftet vara det samma: varför dokumenterar vi våra processer och vilken är vinsten för företaget och den enskilde individen?


Verksamhetsmodellering kan i grunden därför sägas vara en gemensam definition av vad en process är. När vi är överens om processen så blir det lättare att förstå varandra.


I ett utvecklingsinitiativ finns det fler positiva effekter. Verksamhetsmodellering med hjälp av processmodellen ger oss en visuell bild av hur arbetet ser ut och går till. Det är ett enkelt sätt att få en övergripande bild av verksamheten. Bilden ger oss också möjlighet att skapa en gemensam bild över hur innehållet i projektet ser ut. Vilken input är startpunkten för vårt projekt och vilken output är det som är vårt mål.

Vad är en process?

För att förstå hur vi ska arbeta med verksamhetsmodellering behöver vi definiera vad en process är. En process kan definieras som ett repetitivt använt nätverk av länkade aktiviteter som använder information och resurser för att tillfredsställa ett kundbehov. En process består också vanligtvis av tre olika komponenter: input, process och output. En bra definition som de flesta kan enas om.


Vinsterna med att dokumentera sina processer kan delas in i två typer, övergripande och specifika. De övergripande är sådana som gäller för hela företaget medan de specifika är vinster som uppstår i det enskilda utvecklingsinitiativet.


När vi kartlägger processer beskriver vi till att börja med hur vi jobbar i dag (AS-IS), vilka roller som är inblandade samt vilka system som stödjer oss i arbetet. Det gör vi för att sedan kunna analysera nuläget, hitta möjligheter att optimera inför framtiden (TO-BE) och förbättra sättet vi arbetar på.

Gemensam definition av vad en process är grunden för att lyckas med verksamhetsmodellering
Photo courtesy of Keith Allison(CC ShareALike)

Grunden är en gemensam definition av vad en process är. När vi är överens om den så blir det lättare att förstå varandra. Wikipedia säger att en process är:

“Ett repetitivt använt nätverk av länkade aktiviteter som använder information och resurser för att tillfredsställa ett kundbehov.” Wikipedia. 

Vinsterna med verksamhetsmodellering - därför ska ni kartlägga era processer

Så här kan vinsterna med verksamhetsmodellering och processkartläggning sammanfattas:

  • Ökad förståelse för hur vi arbetar

  • Bättre kommunikation om hur vi arbetar

  • Ökad förvaltningsbarhet och kvalitet

  • Ökat återanvändande av befintligt material

  • Gemensam förståelse för ett projekts omfattning

  • Ökad möjlighet att faktiskt förstå hur vi kan jobba smartare.

Maximera nyttan av verksamhetsmodellering med Prime Arch

För att maximera nyttan för företaget behöver vi arbeta med samma metod och ramverk i ett gemensamt EA-verktyg som PrimeArch. Helst ska arbetet också ske i en gemensam databas där förvaltning är ett ledord. En strikt hierarki är också ett krav för att nå ökad förvaltningsbarhet.


Våra processer får samma utformning oavsett vem som har utvecklat och modellerat dem, samt en ökad kvalitet. En strikt hierarki ökar möjligheten att arbeta med ägarskap av processer för olika roller på olika detaljnivå. Det ger oss möjlighet att enkelt kommunicera hur vi arbetar och att återanvända våra processer i nästa projekt.


Vi sparar tid och pengar och den enskildes engagemang kan öka om han eller hon känner att det som togs fram för ett eller fler år sedan också är det som återanvänds och vidareutvecklas i dag.


Vi hoppas att artikeln har gett dig ett nytt sätt att se på hur viktig hanteringen av era processer faktiskt är och hur ni kan skapa en gemensam förståelse i organisationen med hjälp av verksamhetsmodellering. Hör gärna av er till oss om ni vill ha hjälp!


Du kan även ladda ned vår app Prime Arch helt gratis för att lära dig mer om hur du kan arbeta med verksamhetsmodellering på bästa sätt.Comentários


bottom of page