top of page
  • Skribentens bildAlice Båvner

Chefsarkitektens roll för digitaliseringsresan

Uppdaterat: 27 okt. 2023


Två personer tittar på en laptop och planerar digitaliseringsresan

Tillförlitliga och flexibla IT-lösningar är numera grundläggande för de flesta verksamheter, inte minst inom kommuner och landsting. Det handlar om att skapa förutsättningar för att kunna jobba datadrivet. Förväntningarna på att snabbt kunna leverera tjänster av hög kvalitet till invånarna genom att jobba datadrivet ställer krav på verksamheten och den bakomliggande arkitekturen och infrastrukturen.


Med hjälp av en gemensam översikt över all IT-infrastruktur och den data som flödar i verksamheten blir det lättare att nå nya insikter, kunna fatta kloka beslut och att arbeta med verksamhetsutveckling. Genom att knyta ihop alla lösningar i en enda portal är det möjligt att uppnå förenklingen.


Rollen som chefsarkitekt - att hålla ihop arkitekturarbetet

Det är här rollen som chefsarkitekt eller enterprise-arkitekt kan vara helt avgörande. Chefsarkitektens uppgift är att ha övergripande koll på arbetssätt, metoder och standarder när det handlar om arkitekturarbetet inom organisationen. Det är sällan som chefsarkitekten själv skissar på lösningar, snarare handlar det om att hålla samman arbetet och se till att det inte spretar eller sticker iväg åt något oönskat håll.


En annan viktig uppgift för chefsarkitekten är att leda arbetet med att ta fram och ha koll på den övergripande visionen och målbilden för arkitekturarbetet. Genom att ha något att fästa blicken på blir det tydligare för IT- och verksamhetsarkitekterna åt vilket håll de ska gå.


Chefsarkitekten kan vara en stark kraft när det handlar om såväl förändringar av infrastrukturen som att anpassa verksamheten efter nya krav. Dagens nya krav ställer ofta krav på automatisering och implementering av ”self-service”-lösningar.


Chefsarkitekten eller enterprise-arkitekten är en central roll och innebär ofta bryggan mellan verksamheten, IT-tjänster och infrastruktur. Att kunnda hålla ihop arkitekturen för hela verksamheten.


Chefsarkitektens roll vid organisationsförändringar

Vilken roll kan chefsarkitekten eller enterprise-arkitekten spela när det kommer till större organisationsförändringar? Det gäller att ta avstamp från en tydlig strategi och vision som är förankrad i varje del av verksamheten samt att ta hänsyn till såväl människan som innovationer, applikationer, data, drift och säkerhet.


Organisationsförändringar kan lätt leda till en känsla av osäkerhet hos medarbetarna. Ofta handlar det om att individen ifrågasätter sin egen roll i den nya organisationen. Det behöver finnas ett tydligt syfte med förändringen annars är det risk att medarbetarna bygger ihop egna historier, baserade på felaktig information. Här har chefsarkitekten en otroligt viktig funktion som handlar om att lyfta individerna till att se förändringen som en del i deras personliga utveckling.


Att skapa goda förutsättningar för IT- och verksamhetsarkitekterna

Nu har vi tittat lite närmare på vilken roll chefsarkitekten eller enterprise-arkitekten kan ha när det handlar om digitaliseringsresan och större organisationsförändringar. Med en effektiv infrastruktur i botten och en tydlig vision och strategi är det möjligt att genomföra digitaliseringsresan utan oro och osäkerhet bland personalen. I takt med att invånarna efterfrågar allt fler högkvalitativa online-tjänster för självbetjäning ökar kraven på en IT-infrastruktur med hög prestanda. Här gäller det att ha en övergripande koll på arkitekturen för att kunna möta upp mot behoven.


Chefsarkitekten eller enterprise-arkitekten har det yttersta ansvaret för att det finns goda förutsättningar för IT- och verksamhetsarkitekterna att göra sitt jobb. Genom att se till att det finns etablerade arbetsprocesser, metoder, verktyg och standarder att jobba utifrån kan chefsarkitekten lägga en stabil grund för arbetet med digitaliseringsresan. Det är också chefsarkitektens uppgift att tydligt peka på en målbild när det handlar om arkitekturarbetet. Vad är målet med arbetet och hur ska arkitekturfunktionen arbeta för att nå målet? Här spelar chefsarkitekten en avgörande roll.


Behöver ni hjälp att komma igång med arkitekturarbetet?


Comments


bottom of page