top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Fördelar med tydlig verksamhetsmodellering

Uppdaterat: 14 nov. 2022

Vilka är fördelarna med en tydlig verksamhetsmodellering?

En tydlig bild av verksamheten gör det möjligt för medarbetarna att tala samma språk, förstå varandra och tillsammans hitta förbättringspotential. Tack vare det kan processerna optimeras, vilket kan leda till ökad lönsamhet.


Vad är verksamhetsmodellering?

Verksamhetsmodellering är en samlingsterm som syftar på att modellera processer, information, mål, resurser eller andra element i verksamheter. Verksamhetsarkitekter arbetar professionellt med verksamhetsmodellering. Det kan handla om att kartlägga processer för att hitta en enhetlig syn kring det gemensamma arbetet.


Efter att processkartläggningen är gjord är det möjligt att tillsammans titta på förbättringspotential. Kanske finns det arbetsuppgifter i processen som kan göras på ett enklare eller bättre sätt?


Verksamhetsarkitekter saknar sällan problem att lösa. Ofta hamnar både det ena och det andra på verksamhetsarkitektens bord. Det kan handla om att se till att organisationen är väl positionerad för molnet, kan överleva katastrofer och ha IT-system som passar så bra som möjligt för verksamhetens behov.


För att inte tala om alla misslyckade IT-projekt som verksamhetsarkitekten blir inblandad i. Många IT-projekt överskrider sin budget och blir försenade. Istället för ett IT-system som stödjer personalen i deras arbete blir resultatet en besviken personal.


Tydliggör de olika delarna av arkitekturen

Tydliggör de olika delarna av arkitekturen

Men kanske finns det en strategi som kan tillgodose de flesta av våra behov och lösa de flesta av våra problem. Det handlar om den arkitektoniska modell som kallas för “snowman architecture”.


Modellen består av fyra delar: ett affärslager (verksamhet), ett tekniskt lager (teknologi och applikationer) och ett datalager (information). Kopplat till det tekniska lagret finns tjänstelagret. Varje lager har sin egen arkitektur. I toppen hittar vi affärslagret (även kallat EA eller Enterprise Architecture) och i botten finns datalagret.


Det finns många fördelar med att se på verksamhetsarkitektur på det här sättet, “snowman architecture”:

  • Ökar chanserna att verksamheten blir nöjd.

  • Är lättare att anpassa till verksamhetens föränderliga behov.

  • Är anpassad för agil utveckling.

  • Är lätt att felsöka.

  • Är säker.

Med hjälp av “snowman architecture” är det möjligt med tydlig verksamhetsmodellering. De fyra delarna i modellen är viktiga att skilja på för att tydliggöra att det handlar om fyra helt olika lager med olika förutsättningar och möjligheter.


Den stora risken för den som inte använder sig av “snowman architecture”, eller någon liknande modell, är sammanblandning. Det gäller att ha koll på vad som ska kartläggas innan arbetet sätter igång. Ta en del i taget och synliggör för alla vad som kommer att ingå. Då ökar chanserna att alla förstår vad det är som sker och vad resultatet är tänkt att bli.


Att kartlägga sin verksamhet på det här sättet innebär att inhämta förståelse, skapa en samsyn och att ge alla medarbetare samma bild av den aktuella situationen. Att sedan analysera bilden innebära att visa ödmjukhet för andras insikter. Att förbättra är att vinna förtroende hos intressenterna vilket på sikt ger en ökad lönsamhet och konkurrenskraft.


De olika typerna av arkitektur

Det finns alltså en rad olika typer av arkitektur och det är viktigt att skilja på dessa för att arkitekturen ska bli tydlig. Här nedanför tittar vi lite närmare på vad de olika typerna av arkitektur innebär.


Ett annat sätt att beskriva ungefär samma sak som “snowman architecture” finns i arkitekturramverket TOGAF. Där talas det om följande fyra lager:

  • Verksamhet

  • Information

  • Applikation

  • Teknologi

Om du tar bort ett lager så faller ovanliggande lager. Varje enskilt lager motiveras av lagret ovanför. Det är alltså lagret ovanför som är orsaken till att lagret alldeles under det behövs.


Enterprisearkitektur

är ett samlingsnamn för alla typer av arkitektur inom ett företag, hur de inverkar på varandra och hur det arbetas med dem.


Verksamhetsarkitektur

handlar om de processer som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas. Dessutom handlar det om hur själva verksamheten ser ut, vad som produceras och hur den egna organisationen ser ut.


Informationsarkitektur

är en term som syftar på den struktur som i förväg måste utarbetas för att så optimala möjligheter som möjligt ska kunna råda för att organisera den information som en produkt ska ha, så att produktens digitala gränssnitt hjälper användarna att hitta vad de söker eller att göra det de vill. Begreppet informationsarkitektur har funnits sedan slutet av 1970-talet, långt före webben uppfanns.


Lösningsarkitektur

är ett övergripande område som har som syfte att en hel lösning ska vara sammanhängande och fungera. I de flesta lösningar är det många system inblandade och användarna av de olika systemen kan befinna sig på olika platser.

Om något förändras i en verksamhetsprocess sätter det sina spår i ett flertal system. Arbetet med lösningsarkitektur handlar om att ta fram ett lösningsförslag för hela kedjan. Fokus är alltså på helheten snarare än på exempelvis ett enskilt system eller en enskild process.


Mjukvaruarkitektur

(tänk applikation och teknologi) handlar om en uppsättning strukturer som innefattar programvaruelement och relationer mellan dem.


Genom att tydliggöra de olika typerna av arkitektur som finns och som behövs på olika sätt blir det möjligt med en tydlig verksamhetsmodellering. Alla delar är viktiga, men kanske inte samtidigt. Börja med de delar som känns mest kritiska inom er organisation.

Kanske är det systemlandskapet som behöver kartläggas för att kunna skapa en organiserad och trygg systemförvaltning. Då är det där ni ska börja. Känner ni att era processer haltar och att det finns potential att effektivisera verksamheten om ni arbetar bättre tillsammans? Då ska ni börja titta närmare på er verksamhetsarkitektur.Prime Arch är ett EA-ramverk som samlar det bästa från de mest populära EA-ramverken.

Ramverket Prime Arch gör det möjligt att beskriva företagets processer och affärsmodell på ett begripligt och överskådligt sätt. Beskrivningen kan användas såväl internt för ledning och medarbetare som för potentiella kunder och investerare. När du kan förklara på ett begripligt sätt hur ditt företag arbetar för att skapa värde kommer företaget väcka uppmärksamhet och intresse externt.Prime Arch finns tillgängligt som en app.Comentários


bottom of page