top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Vad är en förmågekarta?

Uppdaterat: 7 dec. 2023

Vilken roll har förmågekartan i att skapa välfungerande organisationer IT-funktionen och affärssamverkan sinsemellan? Det finns ett stort och växande problem när det gäller IT- och affärssamverkan. IT-funktionen är i dag en absolut nödvändighet för att verksamheten ska löpa på som det är tänkt. Därför räcker det inte längre att IT-funktionen enbart stöttar

affärsverksamheten. IT-funktionen behöver vara med och utveckla verksamheten,

möjliggöra innovation och skapa flexibilitet, något som är en utmaning för de flesta IT-

chefer.

förmågekarta gör det enklare för företag att fungera som en klocka

Varför är det då så svårt att uppnå ett effektivt samarbete mellan IT-funktionen och

affärsverksamheten? Brist på resurser, otydliga mandat och uppdrag samt en brist på ett

strategiskt synsätt kan vara några orsaker.


Men det finns ett annat problem som sticker ut från mängden: bristen på god kommunikation.

Överarbetade processer, applikationer vars syfte inte är klarlagt och kostnader för IT som inte

kan relateras till ett affärsvärde skapar ett glapp mellan affärsverksamheten och IT-

funktionen. Här kan förmågor och förmågekartor hjälpa till att överbrygga glappet mellan

systemägare, verksamhetsarkitekter och affärsverksamhet. På det sättet kan goda

förutsättningar skapas för att organisationen ska bli välfungerande.


Vad menas med förmågor och förmågekarta?

Förmågor beskriver vad som ska göras och är på det sättet de mest grundläggande

byggstenarna i ett företag. Det handlar om unika och oberoende funktioner som behöver

utföras för att verksamheten ska fungera och vara lönsam. Några exempel på förmågor kan

vara att producera varor, köpa in tjänster, leverera varor till kund eller liknande.


På en hög nivå är det ofta självklart vilka förmågor som finns inom företaget, men genom att

ta fram en förmågekarta och börja prata om förmågorna kan en djupare diskussion växa fram

när det gäller vad företaget i fråga bör fokusera på. En förmågekarta visualiserar förmågorna

på ett övergripande plan och ger ett gemensamt perspektiv som förbättrar förutsättningar för

ett konstruktivt samarbete mellan affärsverksamheten och IT-funktionen.


Använd förmågekartan som en gemensam utgångspunkt

En förmåga kan liknas vid en låda där vi kan lägga våra processer och vår organisation.

Processerna beskriver hur vi skapar värde och organisationen beskriver vem eller vilka som

utför aktiviteterna. Dessutom är det möjligt att koppla information och system till förmågorna

och på det sättet beskriva input och output samt med vilka verktyg detta hanteras.


Vilka fördelar finns det då med att använda förmågorna som utgångspunkt istället för

exempelvis våra processer eller vår karta över linjeorganisationen? En stor fördel är att tanken

på förmågor sällan skapar konflikter och motsättningar inom organisationen. De flesta håller

förmodligen med om att ett byggföretag ska bygga hus, marknadsföra sig och planera sin

verksamhet. Däremot kan det finnas väldigt spridda uppfattningar om hur det exakt ska gå till.

Förmågor är stabila och långsiktigt hållbara, till skillnad från linjeorganisationen och

processerna som förändras med jämna mellanrum.Så bygger ni upp en fungerande förmågekarta

En välfungerande förmågekarta ska visuellt och schematiskt visa de förmågor som finns inom

den aktuella organisationen. Det handlar om de förmågor som måste finnas på plats för att

verksamheten ska kunna leverera det som den är tänkt att leverera. En förmågekarta kan bli

ett användbart verktyg för att kommunicera kring det som rör IT-funktionen och

affärsverksamheten, men det finns några saker som är viktiga att komma ihåg när det gäller

att skapa en välfungerande förmågekarta.


Försök att hitta och definiera förmågor som är relativt lika i storlek. Det kan exempelvis

handla om att hantera personal och att marknadsföra, snarare än att hantera personal och att ta

hand om inkommande post.


Förmågor är i behov av input från andra förmågor. Dessutom skapar förmågor output till

andra förmågor. Att registrera en kundorder behöver ta emot information om kund och aktuell

produkt för att en kundorder ska kunna produceras. På den översta nivån bör en förmågekarta

bestå av cirka 20–30 förmågor. För många förmågor skapar lätt svårigheter när det gäller

överskådligheten. För få förmågor gör att verksamheten inte kan beskrivas på ett rättvisande

sätt.


Att skapa en välfungerande förmågekarta är en klurig men inte omöjlig uppgift. Det kan

krävas en del tid och tålamod men när den väl är klar och på plats innebär den ofta ett

kraftfullt verktyg för att skapa ett gemensamt perspektiv på IT-funktioner samt

affärsverksamhet.


Använd Prime Arch för att skapa en förmågekarta

Prime Arch är ett ramverk när det gäller verksamhetsarkitektur. Prime Arch har samlat det

bästa från ett antal olika internationella standarder på området. Det är ett kraftfullt men ändå

enkelt verktyg som kan hjälpa er att komma igång med er förmågekarta och er

verksamhetsarkitektur.Comments


bottom of page