top of page
  • Skribentens bildAlice Båvner

Enterprise arkitekturens roll i IT-arkitekturen

Uppdaterat: 4 dec. 2023

Du känner säkert till områdena enterprise arkitekter (EA) och IT-arkitektur. Men vad innebär begreppen och hur förhåller de sig till varandra? Det, och lite till, ska vi titta närmare på i den här artikeln. IT-arkitektur handlar om principer, riktlinjer eller regler som används av en organisation för att styra det som rör IT-processen inom en verksamhet. Det vill säga principer för hur man skaffar, bygger, ändrar och integrerar IT-resurser i hela organisationen.


Enterprise-arkitekturens roll i IT-infrastrukturen


Vad är IT-arkitektur?

En genomarbetad IT-arkitektur bör innehålla en övergripande visualisering av relevanta IT-komponenter som stöttar verksamheten. Här ska både mjukvara och hårdvara ingå. Dessutom ska arkitekturen visa hur lösningar och produkter är designade för att integreras med befintliga system och hur de uppfyller de krav som finns.


IT-arkitekturen bör vara en integrerad del i mjukvarutvecklingen så att utvecklingen sker i linje med de specifikationer och standarder som är beslutade. Det bör dessutom finnas ett ställningstagande kring användningen av öppna teknikstandarder och interoperabilitet. Sammantaget ger det här ett konsekvent och sammanhängande sätt att visa upp och diskutera design och leverans av IT-kapacitet inom organisationen.


Går vi ner på en djupare nivå så ser vi att det finns olika typer av IT-arkitektur, nämligen följande tre huvudsakliga områden:

  • Enterprise arkitektur (EA)

  • Lösningsarkitektur (SA)

  • Teknikarkitektur (kallas ibland bara IT-arkitektur)

Vad är enterprise arkitektur?

Enterprise arkitektur (EA) eller företagsarkitektur handlar om hela verksamheten och dess arkitektur, det vill säga alla IT-system och applikationer, integrationsplattformar, mobilappar, datalager, utvecklingsverktyg samt säkerhets- och samarbetsapplikationer. Dessa visas upp i en logisk karta. Målet är att få till en IT-miljö som i så hög grad som möjligt möter upp verksamhetens behov på ett effektivt sätt. Då gäller det att utgå från verksamhetens strategi och hitta IT-lösningar som möjliggör innovation och digitalisering.


En enterprise arkitekt behöver förstå både verksamhetsstrategier och IT på en hög nivå. Med hjälp av enterprise arkitektur är det möjligt att tydliggöra hur verksamhet och IT stämmer överens, stöttar och underlättar för varandra.


Vad är lösningsarkitektur?

Lösningsarkitektur handlar om att beskriva de funktioner som ett specifikt system behöver utföra. Det innebär detaljerade visualiseringar av det som krävs för att nå affärsmål, den logik som styr olika funktioner och den information som är kopplad till dem.


Lösningsarkitektur gäller vanligtvis ett enskilt projekt och underlättar översättningen av krav till vision och systemspecifikationer. Lösningsarkitekturen får vägledning från enterprise arkitekturen i form av teknisk vägledning. Den stora skillnaden är att lösningsarkitekturen handlar om en specifik lösning inom organisationen, medan enterprise arkitekturen handlar om hela verksamheten.


Inför ett nytt projekt är det vanligt att lösningsarkitekter anlitas för att skissa på hur lösningen ska vara konstruerad på hög nivå. Det handlar om att hitta applikationer och tekniska komponenter som på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kan samspela och kommunicera med varandra.


Vad är teknikarkitektur?

Teknikarkitektur innebär en detaljerad beskrivning av teknologikomponenterna som behövs för att uppfylla verksamhetens mål och den information eller data som är kopplad till komponenterna. Dessutom beskrivs logiken som styr komponenterna. Teknikarkitekturen är mindre relevant för den övergripande verksamhetsstrategin. Teknikarkitekterna fokuserar i stället på hur IT-komponenter kan designas och byggas för att skapa robusta och kostnadseffektiva IT-lösningar.


IT-arkitektur handlar alltså om en kombination av funktionell lösningsarkitektur på hög nivå och teknisk arkitektur på en mer detaljerad applikationsnära nivå. IT-arkitektur omfattar allt från hela verksamhetens IT-miljö och hur den är uppbyggd till hur enskilda mjukvaror och applikationer kommunicerar med varandra. Alla delar är viktiga men jämför vi exempelvis enterprise-arkitektur och teknikarkitektur, så handlar det om två helt olika sätt att närma sig IT-miljön. Arbetet sker på helt olika nivåer, där detaljeringsgraden är en avgörande skillnad.


IT-arkitekturen som grund för verksamhetsutveckling

Digitalisering är en av vår tids stora genomgripande samhällsförändringar. Digitaliseringen av samhället påverkar i stort sett alla verksamheter och i dag är det många verksamhetsledare som kämpar med en växande IT-budget, eftersom allt fler delar av verksamheten kräver olika typer av IT-stöd. Det är inte bara kunders och invånares förväntningar och behov som förändras i takt med digitaliseringens framfart. Verksamheter behöver ställa om när det gäller vilka tjänster eller produkter de ska leverera och inte minst på vilket sätt tjänsterna eller produkter ska levereras. I det sammanhanget spelar IT-arkitekturen en avgörande roll genom att skapa förutsättningar för ett strukturerat och effektivt arbete med att låta IT möta verksamhetens behov.


IT-arkitekturen som en del av att ta fram nya IT-lösningar

En genomarbetad IT-strategi som ligger till grund för framtagandet av IT-stödet är A och O när det handlar om att implementera IT-arkitekturen. Genom att skapa ett konsekvent arbetssätt för att ta fram och utveckla IT-stödet är det möjligt att lägga en god grund för framtida verksamhetsutveckling. IT-arkitekturen är nämligen ett avgörande stöd när det handlar om att utveckla och ta fram nya IT-lösningar som kan möta verksamhetens behov på ett ännu mer effektivt sätt. Här ser många verksamheter potential inom bland annat automatisering och AI-lösningar. Det är ingen tvekan om att ett gediget arbete med IT-arkitektur kan vara en avgörande konkurrensfördel.

Behöver ni hjälp att komma igång med eller vidareutveckla er IT-arkitektur?


コメント


bottom of page