top of page
  • Skribentens bildAlice Båvner

Utveckla er strategi med förmågebaserad verksamhetsplanering

Uppdaterat: 7 nov. 2023

Med hjälp av verksamhetsplanering och enterprise arkitekter, IT-arkitekter och verksamhetsarkitekter är det möjligt att skapa samstämmighet när det gäller rörliga delar av en organisation. Men mycket av arkitekternas arbete fokuserar på hur organisationen fungerar och är uppbyggd, medan ledningen fokuserar mer på vad organisationen kan åstadkomma och vilka förmågor som finns.

verksamhetsplanering

Med hjälp av förmågebaserad verksamhetsplanering är det möjligt att skapa starkare samarbete mellan arkitekterna och ledningen. Förmågebaserad verksamhetsplanering kan ge en överblick på hög nivå när det gäller förmågorna bland medarbetarna i organisationen, kopplat till strategi och omvärld. I den här artikeln kommer vi titta närmare på fördelarna med förmågebaserad verksamhetsplanering, men först ska vi reda ut några grundläggande begrepp inom området.


Förmågor och förmågekartor som en del av verksamhetsplanering

Förmågor är grundläggande byggstenar i en organisation. De svarar på VAD organisationen ska kunna göra. Varje förmåga är unik och representerar något som behöver utföras för att verksamheten ska kunna skapa och leverera värde. Det kan exempelvis handla om att producera varor, köpa in material eller leverera något till kund. Genom att visualisera förmågorna i en övergripande förmågekarta är det möjligt att skapa ett gemensamt perspektiv på verksamheten och som i sin tur möjliggör samarbete mellan IT och kärnverksamhet.


Använd följande tre principer när ni utformar er förmågekarta:

  • Definiera förmågorna så att de är någorlunda jämlika i storlek

  • Kom ihåg att förmågor behöver input från andra förmågor, samt skapar output till andra förmågor

  • En förmågekarta bör bestå av 25–35 förmågor på översta nivån. För många förmågor gör kartan svår, för att inte säga omöjlig, att överskåda.

Det finns en rad fördelar med att titta på verksamheten utifrån dess förmågor. Förmågor är neutrala och skapar sällan motsättningar inom organisationen. Medarbetarna är knappast oense om vad som ska göras, däremot hur det ska gå till. Dessutom är förmågor stabila och hållbara över tid. Genom att visualisera förmågorna i en förmågekarta är det möjligt att visa upp all affärslogik som krävs för att verksamheten ska fungera som tänkt och underlätta verksamhetsplaneringen. Om kartan utformas på rätt sätt kan den fungera som ett kraftfullt verktyg för att definiera och kommunicera samarbetet mellan IT och kärnverksamhet.

Förmågekartan som ett verktyg för att hålla samman IT-funktionen och kärnverksamheten vid verksamhetsplanering

I takt med att digitaliseringen har gått framåt har IT-funktionen eller IT-avdelningen blivit en strategiskt viktig del i de flesta organisationer. Det gör att IT-funktionen inte längre enbart kan stödja resten av verksamheten, utan behöver vara en tydlig integrerad del i det som sker, för att optimera processer och möjliggöra innovation.


Gå från strategi till realisering

Att titta på förmågor handlar om att gå från strategi till realisering. Ledningen får möjlighet att ställa en viktig fråga till sig själva: vilken kapacitet och vilka förmågor bör vi investera i för att förverkliga vår strategi? Att arbeta med förmågebaserad verksamhetsplanering handlar om att titta på verksamheten ur ett neutralt och icke-politiskt perspektiv oberoende på organisation och teknik. Vad är organisationen kapabel att klara av och vad behövs för att organisationen på ett framgångsrikt sätt ska uppnå det önskade resultatet?


Det kan till och med vara så att en organisation har kapacitet som den inte vet om att den besitter. Resurser kan besitta en förmåga även om de hittills aldrig visat att de har den förmågan.


Att skapa en förmågekarta kan vara en krävande uppgift. Det kan ta lite tid innan ni har skapat en karta som faktiskt fungerar som ett verktyg som bidrar med nytta i organisationen. Men när ni väl har nått i mål så har såväl kärnverksamhet som IT ett gemensamt perspektiv på verksamheten och hur IT kan stödja och utveckla den på bästa sätt. Ni kan börja använda er av förmågebaserad verksamhetsplanering och skapa förutsättningar för att förverkliga verksamhetens strategi.


En gemensam utgångspunkt för förändringsarbete vid verksamhetsplanering

Förmågebaserad planering som metod underlättar arbetet med att skapa en strategisk plan för hur en verksamhet behöver förändras utifrån ett övergripande perspektiv, hämtat från verksamhetens mål och vision. Med hjälp av förmågebaserad planering skapas en beskrivning av såväl nu- som börläge och handlingsplaner för en eller flera verksamheter. Det hela syftar till att uppfylla den vision och strategi som tagits fram.


Metoden blir en gemensam utgångspunkt för förändringsarbete och verksamhetsanalys. Förmågekartan med dess kopplingar till processer, system, tjänster och information möjliggör en gemensam bild som kan förstås av alla i verksamheten, oavsett roll. Förmågorna ger ett gemensamt språk och placerar tyngdpunkten på värdet för användarna eller kunderna. Med hjälp av förmågebaserad planering är det möjligt att analysera och ta kloka beslut om förändringsinitiativ och investeringar, samt följa upp progressen.
Comments


bottom of page