top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Verksamhetsarkitektur i en agil värld

Uppdaterat: 31 jan.


verksamhetsarkitektur på ett agilt sätt

Många frågar sig i dag vilken roll verksamhetsarkitektur kan spela i en agil värld? Allt fler företag och organisationer arbetar agilt, och frågan är om verksamhetsarkitekturen kommer till sin rätt där? Svaret är att arbete med verksamhetsarkitektur verkligen kan göra skillnad, även i en agil värld.


Den agila metodiken utvecklades från början för att förbättra resultaten inom mjukvaruutveckling. Det handlar om att skapa förutsättningar för att kunna agera snabbt på förändrade förutsättningar. Att kunna basera beslut på fakta, snarare än på antaganden, och att nyttja resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. På så sätt är det möjligt att minimera ledtider och förbättrat kvalitén på det som levereras.


Ett team som arbetar agilt försöker leverera affärsresultat och skapa värde trots att miljön blir allt mer komplex och innehåller många störningsmoment. Den agila metodiken ger teammedlemarna ett större ansvar att faktiskt leverera och de begränsas i lägre grad av traditionella ramar och praxis.


Den agila metodiken fokuserar på individer och interaktioner snarare än processer och verktyg, arbetslösningar snarare än omfattande dokumentation och projektplaner, kundsamarbete snarare än kontraktsförhandlingar och att svara på förändringar snarare än att följa en från början fastställd plan.Verksamhetsarkitektur kombinerad med agil metodik

Den agila metodiken i sig är inte tillräcklig för att ett företag effektivt ska kunna leverera resultat av hög kvalitet. Det behövs en struktur och en övergripande modell som hjälper till att bibehålla fokus på rätt saker. Kreativiteten och energin som (i bästa fall) uppstår på grund av den agila metodiken behöver kanaliseras på ett sådant sätt att påvisbara affärsresultat kan uppnås. Det är här verksamhetsarkitekturen kommer in i bilden.


Alla företag och organisationer behöver besvara tre viktiga frågor: varför finns vi, vad vill vi uppnå och hur ska vi göra det? De flesta organisationer är tydliga i frågan om varför, som vanligtvis formuleras i deras vision. Oftast bestäms detta av styrelsen och / eller verkställande team och kommuniceras till ledningen, som sedan måste räkna ut vad de behöver för att leverera och hur det ska gå till.


Den agila metodiken och verksamhetsarkitektur är en utmärkt kombination för att svara på dessa frågor. Verksamhetsarkitekturen svarar på vad som måste göras medan den agila metodiken tillhandahåller en strategi för hur resultat ska levereras.

Verksamhetsarkitektur - drivkraft mellan strategisk avsikt och agilt utförande

Verksamhetsarkitekturen definierar affärsmodellen, kapacitet och initiativ (projekt) som krävs för att leverera strategiska resultat, medan den agila metodiken nyttjar personalens kreativitet och det ekosystem där organisationen arbetar för att hitta mer innovativa och effektiva sätt att leverera strategiska resultat.


Verksamhetsarkitekturen tar en organisations strategiska avsikt och definierar inte bara vilka mål som ska uppnås utan vad som måste göras för att uppnå dem. Det ger en referensram där agila metoder kan fungera och säkerställa att organisationen når sina strategiska mål.


Verksamhetsarkitekter behöver bry sig om och förstå den agila metodiken. Anledningen är att oavsett vilken funktionell expertis vi har, är vårt huvudsyfte att leverera resultat för organisationen. Anledningen till att chefer tar till sig den agila metodiken är att de vill genomföra förändringar inom organisationer i konkurrens med andra företag och organisationer.


Det är en gyllene möjlighet för verksamhetsarkitekter att vara viktiga drivkrafter i den här förändringen genom att fylla den avgörande rollen mellan strategisk avsikt och agilt utförande. Det kommer att kräva att verksamhetsarkitekter ifrågasätter och ändrar vissa metoder och då bör vi se affärsarkitektur (vad) och agil metodik (hur) som en värdefull kombination för att göra organisationen mer framgångsrik.


Prime Arch som ramverk inom verksamhetsarkitektur

Prime Arch är ett ramverk som du kan använda för att beskriva din verksamhet. Det är beprövat och kraftfullt. I dag finns det en rad olika standarder när det gäller hur verksamheter beskriver sig själva. Många standarder överlappar varandra och är samstämmiga, samtidigt som de i viss mån kan ha olika syften. Prime Arch samlar det bästa från över 70 olika standarder.


Prime Arch kan skapa nytta i nästan vilken organisation som helst. Många företag och myndigheter har byggt upp komplicerade organisationer som behöver beskrivas och visualiserar för att bli begripliga både för befintliga och nya medarbetare.


Med hjälp av verksamhetsmodellering med Prime Arch är det möjligt att beskriva sin organisation på ett begripligt sätt. Samtidigt blir bilden en verkligen representation av hur det faktiskt ser ut, med ibland komplicerade beroenden.


Med Prime Arch-appen får du tillgång till vyer, praktiska tips och studier av hur andra har gjort.


Comments


bottom of page