top of page
  • Skribentens bildAlice Båvner

Prime Arch kopplar samman verksamhetsarkitektur och agil metodik

Uppdaterat: 4 dec. 2023

Använder ni Zachman eller ArchiMate inom er verksamhet för att beskriva er verksamhetsarkitektur? Kanske har ni, som många andra kommuner och landsting, på senare tid gått över till att bli allt mer agila i er verksamhetsutveckling med hjälp av metodramverk som exempelvis SAFe? Då har ni förmodligen märkt av hur svårt det är att få ihop de här olika standarderna och modellerna.


Prime Arch erbjuder en lösning på det problemet genom att koppla samman Zachmans nivåer och metaobjekten från implementeringsdimensionen i ArchiMate med de agila metodramverken Atlassian, Scrum och SAFe. I den här artikeln kommer vi titta närmare på hur Prime Archs implementeringsdimension ser ut och vilken analys som ligger bakom.


agil metodik


Vad innebär implementering genom agil metodik?

Med implementering menar vi den förflyttning som ska ske från nuläge till målläge samt den paketering av arbete vars syfte är att förändra verksamheten till det bättre. I projektsammanhang brukar man använda WBS (Work Breakdown Structure) för att beskriva aktiviteter och leverabler.


Inom agil metodik och utveckling används begrepp "Epic" för att beskriva ett övergripande planeringsobjekt som sedan bryts ner i mindre delar (t.ex. "Stories"). Dessa planeras sedan in i iterationer som kan ha varierad tidslängd, så kallade sprintar. Sprintarna är kortare utvecklingsperioder då IT-utvecklarna fokuserar på ett antal arbetspaket utifrån ett övergripande mål för sprinten. Ofta varar en sprint mellan 2 och 4 veckor. I somliga verksamheter förekommer även ännu kortare sprintar. Utifrån beprövade standarder förenar Prime Arch traditionella enterprise architecture ramverk med agila ramverk.


En vandring i vildmarken

I korthet handlar det om att förverkliga en planerad förändring, en förändring som kan liknas vid en vandring i vildmarken. När vi ska ut och vandra finns det en rad frågor vi behöver ställa oss. Var och när ska vi slå läger och när ska vi vara framme? Hur ska vi ta oss dit och vad ska vi ta med oss på vandringen?


Begreppet platå kan användas för att representera lägret, både där vi befinner oss i dagsläget och där vi planerar att befinna oss i morgon. Leverabeln är den packning vi ska bära med oss. Arbetspaketet handlar om de aktiviteter vi behöver genomföra för att förflytta packningen från lägret där det befinner sig idag till den position där lägret är planerat att befinna sig imorgon.


Gapet beskriver skillnaden mellan de båda lägren. Översätter vi detta till verksamhetsarkitektur så handlar det om skillnaden mellan dagens arkitektur och en planerad specifik arkitektur imorgon. Leverabel, arbetspaket och platå utgör de tre metaobjekten i Prime Arch Core, när vi har förenklat ramverket och tagit bort alla nivåspecifika objekt.

Metamodell av liknelsen En vandring i vildmarken.

Fem ramverk som mappar mot Prime Archs implementeringshierarki

Atlassian, SAFe, Scrum, Azure/CMMI och Archimate är fem olika ramverk/standarder som på ett fint sätt mappar mot Prime Archs implementeringshierarki. På högsta nivån (N1 och N2) hittar vi oftast "Initiativ", program eller epic. På mellannivån (N3 och N4) "Övergripande" används oftast begreppen capability eller feature. Och på den lägsta nivån "Detaljerad" (N5 och N6) är det ”story” eller "user story" som är de vanliga begreppen.


Följande hierarki kan användas för att representera leverabler på olika nivåer:

  1. Initiativ

  2. Epic

  3. Capability

  4. Feature

  5. Story

För tydlighets skull kan det vara läge för en kort sammanfattning av vad de olika nivåerna innebär. Nivå 5 är en kort och enkel beskrivning av önskad funktionalitet ur en användares perspektiv. Nivå 4 är en samling stories, logiskt grupperade för att utföras av ett utvecklarteam under en sprint. Nivå 3 är en omfattande leverabel som är anpassad att kunna släppas med en periodicitet på 2–3 månader. Nivå 2 är en mycket omfattande leverabel som leder till en större förändring. Nivå 1 är en samling av epics som alla samverkar mot ett gemensamt mål.


Det finns med andra ord en väletablerad hierarki i implementeringsdimensionen, även om det såklart finns några olika varianter. Här nämner vi några av undantagen som är värda att kommentera.


Undantag och kommentarer

SAFe har den mest kompletta hierarkin. Atlassian däremot har gjort en förenklad hierarki där fokus ligger på att gruppera "Story" i "Epic" och uppåt i "Initiative". Scrum har ett väldigt starkt fokus på utveckling, vilket bland annat visas genom att all kravinsamling samlas i en "Backlog" som för att realiseras måste konkretiseras i en "Feature" som sedan bryts ner i "Use Case" och "User Story". ArchiMate har enbart ett enda generellt objekt och överlåter på det sättet till användaren att skapa sin egen hierarki.


Om ni inom er verksamhet använder er av exempelvis Zachman eller ArchiMate, men samtidigt har gått över till att bli allt mer agila i er verksamhetsutveckling kan Prime Arch vara lösningen när det gäller att få ihop arbetet. Som vi har sett är det med hjälp av Prime Arch möjligt att på ett fint sätt koppla samman Zachmans nivåer och metaobjekten från implementeringsdimensionen i ArchiMate med agila metodramverk som Atlassian, Scrum och SAFe.


Behöver ni hjälp att komma igång med arkitekturarbetet?Comments


bottom of page