top of page
 • Skribentens bildAlice Båvner

Skillnaden mellan enterprise arkitektur och lösningsarkitektur

Uppdaterat: 4 dec. 2023


Illustration av man gående på Penrose triangel, surrealistiskt koncept

Vad är egentligen skillnaden mellan enterprisearkitektur och lösningsarkitektur? Vilken nytta skulle du kunna ha av dem i din verksamhet? Begreppet arkitektur är mycket omfattande och kan delas in i en rad olika typer. Det kan röra sig om verksamhetsarkitektur eller IT-arkitektur, men också systemarkitektur och mjukvaruarkitektur – och dessa är då bara några av de många olika typer som finns. Vi kommer gå igenom och fördjupa oss i två andra begrepp du säkert hört talas om, nämligen enterprisearkitektur (enterprise architecture) och lösningsarkitektur (solution architecture). Vi kommer dessutom titta närmare på vad rollerna enterprisearkitekt respektive lösningsarkitekt innebär, hur de skiljer sig åt och vilken kompetens som är avgörande för respektive roll.


Vad är enterprisearkitektur?

Enterprisearkitektur (EA) är en strategisk disciplin som handlar om att planera, designa och hantera en verksamhets IT-infrastruktur och affärsprocesser på ett sätt som stödjer verksamhetens affärsmål och strategi. Det handlar om att skapa en helhetsbild av organisationens IT-landskap och affärsprocesser, samt att säkerställa att alla delar fungerar sömlöst tillsammans.


Enterprisearkitektur är alltså en del utav den övergripande strategisk planering för verksamheten, med fokus på att säkerställa samordning mellan IT och strategi. Enterprisearkitekturen omfattar hela organisationen och dess processer, resurser, information och teknik för att säkerställa att verksamhetens mål och visioner uppnås genom processförbättringar, samarbete och styrning.


Tack vare enterprisearkitektur är det möjligt att skapa förutsättningar för en lärande organisation att ta till vara på erfarenheter. När verksamheten lär sig om sina processer och uppdaterar visualiseringarna, blir det möjligt att dra lärdomar av tidigare erfarenheter. Utan verksamhetsarkitektur hade dessa lärdomar lätt kunnat falla i glömska.


Visualiseringarna blir hela verksamhetens kollektiva minne och ett arbetsredskap för att slippa försöka minnas vad som exempelvis sas på ett specifikt möte. Enterprisearkitektur är inget verksamheten tar fram vid ett enstaka tillfälle, utan bör beskrivas som en pågående, iterativ process.Vad är lösningsarkitektur?

Lösningsarkitektur går ut på att ta fram förslag till lösningar när det gäller en tjänst i sin helhet. Det kan exempelvis handla om en myndighet som ska leverera någon typ av dokument med hjälp av en e-tjänst. I en sådan process är det i många fall ett flertal aktörer och IT-system inblandade. Lösningsarkitektur fokuserar inte på någon enskild komponent eller på något enskilt IT-system utan på hela tjänsten, med alla ingående delar och hur de förhåller sig till varandra.


Lösningsarkitektur handlar alltså om teknisk planering med fokus på att skapa en specifik lösning för att möta de aktuella behoven. Lösningsarkitektur hanterar specifika projekt och deras implementering av system, applikationer eller teknisk arkitektur. Syftet är att säkerställa att lösningen uppfyller verksamhetens behov, att den levereras i tid och inom budget, samt att den är skalbar och säker.


Det finns ett antal vägledande principer som de flesta är överens om när det gäller lösningsarkitektur. Här listar vi några av de vanligast förekommande:

 • Arkitekturen bör följa en modulbaserad komponentdesign, snarare än monolitiska systemblock. Detta underlättar framtida förändringar.

 • Lösningen ska utformas så att den är möjlig att bygga ut och skala upp. På det sättet kan framtida behov mötas, genom att ytterligare funktionalitet läggs till.

 • Systemet bör vara möjligt att integrera med andra lösningar, exempelvis med hjälp av API:er.

 • Varje komponent eller modul ska bara ansvara för en specifik egenskap eller funktion.

Vad gör en enterprisearkitekt?

Generellt sett arbetar enterprisearkitekten nära andra funktioner inom organisationen, som ledning, affärsenheter, IT och marknadsföring. Rollen kräver därför en bred förståelse för organisationens strategier och mål, samt en god teknisk förståelse för IT-lösningar och arkitektur. En enterprisearkitekt ansvarar därför för allt från att optimera en verksamhet genom att skapa och implementera verksamhetsarkitektur till att bidra till att verksamheten blir mer effektiv och hållbar. I rollen ingår även att bidra till att anpassa verksamheten till organisationens övergripande mål och strategier.

En enterprise arkitekt kan exempelvis arbeta med att:

 • Identifiera och analysera verksamhetskrav från olika intressenter, såsom ledning, olika enheter, kunder, medborgare, partners och andra intressenter.

 • Utveckla och förbättra organisationens verksamhetsmodell, vilket innebär att definiera och beskriva organisationens processer, roller, ansvarsområden och informationsflöden.

 • Designa och implementera IT-lösningar som stödjer organisationens verksamhetsmodell och strategier.

 • Samverka med andra arkitekter, såsom systemarkitekter och informationsarkitekter, för att säkerställa att IT-lösningarna är integrerade och stöder organisationens verksamhet.

 • Utvärdera och optimera organisationens verksamhet genom att använda dataanalys, processkartläggning och andra tekniker.

Som enterprise arkitekt är det därför viktigt att ha relevant kunskap och erfarenhet inom olika områden, så som:

 • att kunna analysera och beskriva komplexa sammanhang

 • att på ett pedagogiskt sätt kunna förmedla budskap, samt presentera lösningar och rekommendationer

 • att kunna se helheten och relatera till organisationens mål och strategier

Att arbeta som enterprise arkitekt är inte enkelt, och kräver ofta lång erfarenhet, och det finns inga genvägar till att bli en framgångsrik arkitekt. Med tid och övning är det dock möjligt att visa verksamheten hur EA kan spela en avgörande roll. Rollen i sig kan upplevas som lite vag eftersom den saknar konkret ekonomiskt värde, och därmed kan vara svår att motivera under exempelvis en lågkonjunktur. Värt att tänka på är att eftersom arkitekten kan utgöra en länk mellan IT och avgörande verksamhetsprocesser är rollen viktigare än någonsin i tuffa tider.


Vad gör en lösningsarkitekt?

En lösningsarkitekt ansvarar för att utforma och implementera tekniska lösningar som stödjer en specifik tjänst eller leverans. De arbetar ofta med tekniska team för att ta fram detaljerade planer och för att säkerställa att lösningarna är robusta, skalbara och säkra. De fokuserar på att leverera lösningar som är optimerade, kostnadseffektiva och som uppfyller specifika mål och användarbehov.


Vanligtvis behöver en lösningsarkitekt gå upp till ett arkitekturråd för prövning av en föreslagen lösning. När lösningen väl är godkänd är det lösningsarkitektens ansvar att se till att lösningen implementeras. Det brukar kräva regelbunden kommunikation med bland annat systemarkitekter, för att optimera de system som ingår i lösningen.


Som lösningsarkitekt är den viktigt att ha en bred områdeskompetens, bland annat för att framgångsrikt kunna:

 • visualisera och skapa lösningar med de senaste teknologierna

 • fånga och omvandla verksamhetens behov till krav

 • tillämpa användningsfalls- och processmodellering, till exempel krav och flödesdiagram enligt UML, ArchiMate eller liknande

 • applicera integrationsmönster

En lösningsarkitekt hjälper till att skapa värde i alla faser i ett projekt: konceptfasen, planeringsfasen, genomförandefasen och slutförandefasen. Genom att ha en eller flera lösningsarkitekter närvarande i alla faser, kan du säkra upp att krav hanteras på ett tydligt sätt, samt att de kan följas upp kontinuerligt när projektet övergår från en fas till nästa.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis är den huvudsakliga skillnaden mellan enterprisearkitektur och lösningsarkitektur att den första har en övergripande strategisk inriktning och en större bredd, medan den senare är mer specifik och fokuserad på att lösa ett specifikt behov genom tekniska lösningar.


De flesta större organisationer har behov av såväl enterprisearkitekter som lösningsarkitekter, särskilt om verksamheten i hög grad är IT-beroende. I takt med digitaliseringen har även mer traditionella organisationer gått över till ett större beroende av IT-lösningar, vilket har ökat behovet av ett aktivt och genomtänkt arbete med såväl enterprisearkitektur som lösningsarkitektur.


Comentarios


bottom of page