top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Vad är en enterprise arkitekt?

Uppdaterat: 16 okt. 2023

Kanske har du hört talas om enterprise architecture eller till och med träffat någon som presenterat sig som enterprise arkitekt? Men vad gör egentligen en enterprise arkitekt? Jo, han eller hon arbetar med att länka samman affärsstrategier med verksamhetsprocesser och IT. Det handlar alltså om kartläggning och förbättring av processer som sträcker sig över hela organisationen. I den här artikeln ska vi titta lite närmare på vad enterprise arkitekter gör och vilken nytta de kan bidra med till en organisation.

Illustration av person som gör en verksamhetsmodell på en laptop

De flesta har någon form av bild av vad en enterprise arkitekt är och gör. Faktum är att det finns en rad olika definitioner och ett brett spektrum av områden som en enterprise arkitekt kan arbeta med. Enterprise arkitektur spänner över såväl verksamhet som teknik, men gemensamt för de flesta enterprise arkitekter är att de arbetar med helhetsgrepp om affärsprocesser, it-arkitektur och verksamhet snarare än att borra ner sig i enskilda delar och detaljer kring dessa. Pratar vi om enskilda delar och detaljer är det snarare lösningsarkitekter som är aktuella.


Enterprise arkitektens roll i organisationen

Därför kan det förekomma enterprise arkitekter på olika ställen i en organisation, men det är relativt vanligt att de återfinns inom IT-avdelningen. Enterprise arkitekter på IT-avdelningar uppfattas oftast som IT-arkitekter även om det inte behöver vara hela sanningen. En enterprise arkitekt kan ha mer eller mindre stor betoning på IT i sin tjänst.


En enterprise arkitekt med teknisk bakgrund orienterar sig ofta mot IT och teknik, även om behoven sällan enbart finns inom det området. Därför kan det vara klokt av ledningen att fundera över hur olika arkitekter kan komplettera varandra inom organisationen.


Somliga enterprise arkitekter använder sig av avancerade ramverk och verktyg för att dokumentera och kartlägga ett företags samtliga processer. Ofta ligger de steget efter och risken är att de aldrig kommer att kunna bidra med några nya insikter eller förslag till förbättringar. I en sådan situation är det stor risk att ledningen på sikt inte upplever någon nytta med arbetet.


En ledning som drar nytta av enterprise arkitekterna

I ett mer idealiskt fall får enterprise arkitekterna ett tydligt uppdrag, exempelvis att titta närmare på vissa kritiska delar av verksamhet och leverera förslag på hur dessa delar av verksamheten kan utvecklas och förbättras. Genom att kartlägga processerna och identifiera förbättringsområden kan enterprise arkitekterna komma med lösningsförslag till ledningen för att skapa en mer effektiv organisation som i hög grad kan nå upp till de mål som verksamheten har satt upp.


När enterprise arkitekter får möjlighet att arbeta på det här sättet blir nyttan uppenbar. Ledningen får möjlighet att ta beslut som är genomtänkt och som grundar sig i hur verksamheten faktiskt ser ut och fungerar. Det kommer att skapa större tillit för ledningen från organisationen.


I ett sådant här fall har enterprise arkitekterna fått det mandat som de behöver och den tillit som ledningen behöver visa för arkitekterna är tydlig. En ledning som inte har kunskap om vilket mandat som är rätt att tillskriva arkitekterna får ofta problem, vanligtvis genom att arkitekterna får för lite mandat eftersom ledningen är rädd för att tappa sitt inflytande.


Nyttan med enterprise arkitektur

Enterprise arkitektur kan användas för en rad olika ändamål, men gemensamt är ofta viljan att skapa en förståelse för helheten inom organisationen när det gäller kopplingar mellan affärsstrategier, IT och verksamhetsprocesser. Enterprise arkitektur kan på det sättet till exempel användas för att ta bra beslut när det gäller hur integrationer mellan olika system ska se ut och fungera eller för att ta fram bör-lägen för verksamhetsprocesser.


Med hjälp av enterprise arkitektur är det möjligt att skapa goda förutsättningar för den lärande organisationen att ägna sig åt erfarenhetsåterföring. När verksamheten lär sig mer om sina processer och uppdaterar visualiseringarna i takt med att verksamheten förändras, blir det möjligt att dra lärdomar av tidigare erfarenheter. Erfarenheter som utan god verksamhetsarkitektur lätt hade fallit i glömska. Arkitekturen och visualiseringarna blir hela organisationens kollektiva minne och fungerar som ett arbetsredskap för att slippa ägna tid åt att leta i minnesanteckningar eller försöka minnas vad som sas på ett specifikt möte.


Hur lyckas man med enterprise arkitektur?

För att lyckas med enterprise arkitektur är det viktigt med en gemensam modell, tydliga roller och mandat samt ett modernt och flexibelt ramverk för arkitekturen. Prime Arch är ett utmärkt ramverk som har vuxit fram genom en kombination av en rad olika standarder inom området. Ladda gärna hem Prime Arch-appen redan i dag och lär dig mer. Där finns gott om exempel och det tillkommer hela tiden nya erfarenheter och lärdomar från organisationer som använder sig av Prime Arch.


Det är viktigt att enterprise arkitekterna får ett tydligt mandat och tydliga uppdrag. Dessutom bör ledningen inom organisationen ha en övergripande förståelse för nyttan med enterprise arkitektur. Enterprise arkitekterna behöver också ett bra sammanhang att tillhöra, att arbeta isolerat som arkitekt kan vara oerhört frustrerande.


Ladda ner appen gratis i Appstore eller Google Play. här


Comments


bottom of page