top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Enterprise architecture i Sverige

Uppdaterat: 11 nov. 2022


Enterprise Architecture i Sverige

Hur ser läget ut när det gäller enterprise architecture i Sverige? Det ska vi titta närmare på i den här artikeln. Allt fler företag och organisationer jobbar med en verksamhetsövergripande arkitektur för att både kunna vägleda och styra verksamhets- och IT-utveckling i den önskade riktningen. I dag betraktar många av våra stora offentliga organisationer enterprise architecture som en avgörande framgångsfaktor för att verksamheten ska bli framgångsrik och kunna leverera det som den är tänkt att leverera.


Inte minst är det i förhållande till digitalisering och digital transformation som enterprise architecture börjar bli avgörande i Sverige. Dessutom är det allt fler som har fått insikten att arkitekturarbetet inte kan bedrivas av samma personer som leder projekt eller arbetar som systemförvaltare. Att ta fram arkitekturen behöver ske utanför projekt och förvaltning men i nära samarbete med dem båda. Det är precis det här som brukar kallas för Enterprisearkitektur (EA eller Enterprise Architecture på engelska).


Fristående team med verksamhets- och IT-arkitekter

Många företag och organisationer som arbetar med enterprise architecture i Sverige försöker etablera fristående team eller enheter som dedikerat ska arbeta med att ta fram arkitekturen. Teamen eller enheterna brukar kallas för arkitekturkontor, ledningsstöd eller något liknande. Tanken är god men ofta uppstår problemet att arkitekturarbetet blir för distanserat från verksamheten eller att det blir alltför teknikfokuserat.

Risken är att det tas fram bilder av verksamheten som inte kommer till nytta. Grunden för allt arkitekturellt arbete bör vara att utgå från verksamheten och verksamhetens behov. Om ingen ser ett behov av att åskådliggöra och visualisera verksamhetens processer och beroenden inom ett visst område är det kanske läge att börja någon annanstans? Fokusera på att ta fram den arkitektur som verkligen behövs och när den behövs.

IT-arkitekter är experter på IT-delarna inom arkitekturen men de behöver samarbeta med verksamhetsarkitekterna för att helheten ska bli bra. Det är verksamhetens behov och syften som ska vara i fokus, inte IT-experternas idéer om hur systemlandskapet bör se ut för att vara så flexibelt och modernt som möjligt.


Koppla arkitekturen till verksamhetens syften

Det är avgörande att relatera arkitekturen till verksamhetens syften. Arkitekturen bör visa på hur verksamhetens olika delar relaterar till varandra, men också hur de samspelar för att verksamheten ska nå sina mål. Det är ofta just här som det går att hitta förbättringsområden. I exempelvis workshop-form går det att titta på bilderna av processerna och låta alla deltagare ge förslag på hur processernas olika moment kan förbättras eller effektiviseras.


Kartlägg processerna tillsammans

Att samla alla som jobbar i samma process i ett och samma rum och titta på den gemensamma processen kan vara oerhört kraftfullt. Det är en möjlighet att samlas och skapa en samsyn på det arbete som ska utföras, oavsett om man i vanliga fall sitter i olika hus, har olika chefer eller till och med befinner sig på olika orter eller i olika länder!

För att kunna genomföra den här typen av workshops krävs ett stöd i form av processutvecklare eller liknande. Det krävs en metodik för att workshopen ska få en tydlig struktur som alla kan känna sig trygga med. Dessutom är det större chans att utkomsten blir användbar om strukturen och metodiken är tydligt definierad redan från början. Processutvecklare, som arbetar med den här typen av workshops regelbundet, har byggt upp en särskild kompetens för att genomföra dessa på ett framgångsrikt sätt.

Det är viktigt med proaktivitet och tidig dialog med verksamheten vid framtagandet av arkitekturen. Arkitekturen ska fokusera på de viktiga vyerna och rutinerna ska etableras redan i första ledet; sedan är det dags att lära sig vilken arkitektur som behövs med hjälp av rutinerna. Genom att använda sig av dessa enkla principer ökar chanserna att arkitekturarbetet blir framgångsrikt.


Prime Arch - ett kraftfullt och flexibelt verktyg

Det finns massor av ramverk och standarder inom området enterprise architecture i Sverige. Det kan vara förvirrande och svårt att veta vilken standard som är mest lämplig för de behov som finns inom den aktuella organisationen eller det aktuella företaget. Prime Arch är enkelt och beprövat; såväl stora företag som mindre organisationer, myndigheter, kommuner och landsting använder Prime Arch.

Anpassa arkitekturramverket utifrån behoven och använd ”best practice”. Prime Arch är ett ramverk som samlar det bästa från mängd olika standarder. Genom att använda Prime Arch får ni tillgång till ett kraftfullt och flexibelt verktyg. Via Prime Arch-appen till din smartphone får du tillgång till vyer, dimensioner, praktiska tips och studier av hur andra gör.Comments


bottom of page