top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Ekonomiska fördelar med tydlig uppbyggnad

Uppdaterat: 14 nov. 2022

Vilka ekonomiska fördelar finns det med en tydlig verksamhetsmodellering, verksamhetsarkitektur och IT-arkitektur? En tydlig arkitektur leder till en större medvetenhet bland personalen om det arbetet som utförs. Det leder i sin tur till en samsyn och ett gemensamt språk som gör det möjligt att tala med varandra om förbättringar. Först då är det möjligt med förbättringsarbete. Förbättringar leder som bekant till en ökad effektivisering och möjligheter att öka företagets vinst.

Ekonomiska fördelar med tydlig uppbyggnad

På det sättet finns det klara fördelar med en tydlig uppbyggnad kring verksamhetsarkitektur och IT-system. Din ROI (“Return on investment”) kan alltså bli större än du tror när du påbörjar det ibland mödosamma och tålamodskrävande arbete som det kan innebära att kartlägga verksamhetens och systemens arkitektur.


Olika typer av arkitektur

Det finns en rad olika typer av arkitekturområden: bland annat enterprisearkitektur, verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur och IT-arkitektur. Alla områden är viktiga och det är bra att undvika sammanblandning.

TOGAF-modellen och den så kallade snowman architecture-modellen beskriver på likartade sätt hur det går att dela upp helheten av företagets arkitektur, så kallad enterprisearkitektur (EA), i fyra olika delar.

  • Verksamhet

  • Information

  • Applikationer

  • Teknologi

Det finns ett logiskt beroendeförhållande mellan de fyra områdena. Verksamheten har behov av information för att den ska kunna fungera. Informationen kräver applikationer för att hanteras och applikationer kräver teknologi för att fungera.

Vart och ett av områdena har sin egen arkitektur och behöver hanteras separat. Samtidigt är det bra att kunna titta på helheten i vissa fall. Undvik sammanblandning och börja med det område som är viktigast för att skapa värde och nytta inom er organisation. På samma gång är det bra att komma ihåg att lagren är beroende av varandra och påverkar varandra, men tankemässigt och i era visualiseringar är det bra att särskilja dem för att skapa tydlighet.


Verksamhetsarkitektur handlar om att beskriva det som företaget gör och levererar. Det handlar om processer, allt från en förfrågan eller ett behov till en levererad tjänst eller produkt.


Informationsarkitektur handlar om hur information struktureras för att bli användbar för både människor och system. Informationsarkitekturen beskriver också hur olika typer av information förhåller sig till varandra.

Det sista lagret med applikationer och teknologi brukar gå under benämningen


systemarkitektur. Här beskrivs de olika system som används inom företaget och deras eventuella kopplingar till varandra.


Ekonomiska fördelar med en tydlig arkitektur

Verksamhetsarkitekter och IT-arkitekter kan ha svårt att få ledningens uppmärksamhet. Frågan är om ointresset beror på okunskap hos ledningen eller om det snarare har att göra med hur arkitekten presenterar sitt arbete. Utmaningen ligger ofta i att tydliggöra den praktiska nyttan av arkitekturarbetet.


Internt riktade insatser

Grunden måste vara en tydlig och lättbegriplig arkitektur. Utgå från “snowman architecture” och visa på de olika lagren och hur de förhåller sig till varandra. När ledningen förstår att de olika lagren är beroende av varandra har första polletten trillat ner.


Då är det hög tid att visa överskådliga bilder över verksamhetsarkitekturen eller systemarkitekturen. Visa vilka förbättringsområden som har identifierats tack vare kartläggning och presentera förslag från verksamheten hur de vill förbättra sitt arbete. Berätta också vilka ekonomiska vinster som kan uppnås om verksamheten får tid och resurser för att genomföra sina åtgärder.


Om det inledningsvis är svårt att vinna ledningens intresse kan det vara lättare att närma sig personalen. Finns det medarbetare som är frustrerade över den process de arbetar i? Kanske känner de själva att processen kan slipas på och att det finns onödiga arbetsuppgifter som skulle kunna skalas bort. Då kan du berätta hur en processkartläggning kan stödja dem i att börja tala samma språk, hitta förbättringspotential och hjälpas åt att hitta fram till hur de skulle vilja att processen såg ut.


De ekonomiska vinningarna kommer som ett resultat av att processerna effektiviseras och rationaliseras. Det syns kanske inte så snabbt men på sikt leder det till gladare medarbetare, högre kvalitet på det som levereras och nöjdare kunder. Förhoppningsvis kommer företaget att locka till sig nya kunder som annars kanske hade valt en konkurrent. De ekonomiska fördelarna kommer alltså att visa sig på sikt.

När ni väl har kommit så långt kan det vara dags att besöka ledningen igen och berätta om arbetet. Nu har du större chans att få deras uppmärksamhet!


Externt riktade insatser

Förutom internt riktade insatser är det också möjligt att använda en tydlig arkitektur för att vinna förtroende hos kunder, potentiella investerare och övriga externa intressenter. Självklart vill de veta att ditt företag har koll på sina processer och att ni arbetar för att effektivisera och optimera dem. Det inger förtroende och leder till ökad uppmärksamhet bland externa organisationer och personer.


Det handlar om att kunna visa på ett tydligt sätt hur processerna i företaget ser ut och hur de är utformade för bästa möjliga leverans - oavsett om det är tjänster eller produkter som levereras. Som verksamhetsarkitekt eller IT-arkitekt kan du spela en viktig roll i det här sammanhanget. Det är din uppgift att tillsammans med medarbetarna som är aktiva i processerna och som använder systemen ta fram den tydliga kartan.


Med Prime Arch blir det lättare att beskriva företagets arkitektur

För att underlätta arkitekturarbetet på ett företag behövs ett bra och genomtänkt ramverk. Det finns massor av ramverk och standarder inom området. Prime Arch samlar det bästa från de populäraste ramverken så att du slipper sätta dig in i flera olika varianter.


Prime Arch ger dig rätt förutsättningar för att kunna beskriva företagets olika lager av arkitektur på ett tydligt och begripligt sätt. Många organisationer använder idag Prime Arch som stöd för att förenkla arbetet med processkartläggningar och verksamhetsmodellering.


När arkitekturen är på plats är det dags att dra nytta av fördelarna. Det kan handla om att effektivisera verksamheten genom att identifiera förbättringsområden. På det sättet kan företaget förädla sina processer, tjänster eller produkter, vilket kommer leda till en större kundnöjdhet och på sikt ekonomiska fördelar. Prime Arch finns tillgängligt för din smartphone.Comentarios


bottom of page