top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Verktyg för informationsmodellering

Uppdaterat: 19 mars


bokhylla fylld med böcker

Vad är informationsmodellering?

Informationsmodellering handlar om att kunna identifiera, definiera och strukturera upp information i modeller. Informationsmodellering kan utgöra ett kraftfullt redskap när det exempelvis är dags att kommunicera verksamhetens behov till IT-avdelningen eller när det handlar om att skapa en helhetssyn i verksamheten. Att arbeta med informationsmodellering brukar också innebära att organisationen får upp ögonen för att information utgör en värdefull, gemensam resurs.


Att kunna sätta ord på det vi arbetar med är grundläggande för att vi ska kunna kommunicera med varandra om hur vi kan förbättra och utveckla vårt arbete. Men det är bara möjligt om vi har en gemensam uppsättning begrepp och definitioner av dessa. Annars är risken överhängande att vi pratar förbi varandra och att vi aldrig kommer fram till någon verksamhetsutveckling.


Det kan verka onödigt tillkrånglat och byråkratiskt att strukturera upp och definiera den information och de begrepp som är centrala för en verksamhet. Men faktum är att informationsmodellering många gånger upplevs som oerhört konstruktivt och givande för de som deltar.


Att förklara vad det innebär i förväg kan vara en utmaning och det upplevs ofta som abstrakt för den som försöker förstå utan att själva prova på. Så det bästa brukar vara att få en praktisk erfarenhet av vad det kan innebära. Då brukar det också vara relevant att titta närmare på verktyg för informationsmodellering. Vi ska fördjupa oss i det senare i artikeln.


Vad är nyttan med informationsmodellering?

Med hjälp av informationsmodellering är det möjligt att få förståelse för informationsbehov i processer. Informationsmodellering är också till hjälp när det handlar om att praktisera nya kunskaper på ett professionellt sätt i den egna verksamheten. I grunden handlar det om att med hjälp av rätt information fatta kloka beslut och utföra arbetet på ett effektivt sätt. Det är själva kärnan när vi pratar om nyttan med informationsmodellering.


Att komma överens om vad vi menar med ett visst begrepp eller ord kan vara avgörande för hur konstruktiv en diskussion blir. Vad menar vi exempelvis med ordet kund? Är det en extern kund, en intern kund eller kanske en potentiell kund? Vad vi syftar på får konsekvenser när vi ska samarbeta.


Otydlighet och begreppsförvirring leder lätt till att arbetet stannar av, något som kan skapa stora dolda kostnader i en organisation. Med hjälp av informationsmodellering och begreppsanalys är det möjligt att reda ut verksamhetens språk så att alla både säger och menar samma sak när de pratar med varandra.


Med hjälp av informationsmodellering är det möjligt att beskriva vem som behöver vilken information när och därmed veta när den behöver finnas tillgänglig och var. På det sättet är det möjligt att styra beteenden och säkerställa att de beslut som fattas är så välgrundade som möjligt.


Informationsmodellering leder också till att ni får bättre kontroll på er informationskvalitet. Era system kan fyllas med korrekt information utan motsägelser. Men för att det ska bli möjligt är det viktigt att använda relevanta och effektiva verktyg för informationsmodellering. Det ska vi titta närmare på nu.


Vilka verktyg används för informationsmodellering?

Verksamhetsarkitekter som arbetar med informationsmodellering använder sig ofta av olika typer av visualiseringsverktyg för att åskådliggöra informationsmodeller. Det kan handla om verktyg som 2C8, Microsoft Visio eller liknande.


Med hjälp av ett bra verktyg är det möjligt att snabbt och effektivt skapa modeller som är enkla att förstå samtidigt som du kan laborera med olika lager i modellerna. På så sätt kan du skapa olika vyer som kan anpassas och visas upp i rätt sammanhang. Det som är relevant för en grupp eller individ kan nämligen vara helt ointressant och irrelevant i ett annat sammanhang. Därför gäller det att ha flexibla modeller som kan skalas av eller fördjupas vid behov.


Inom de flesta organisationer är det verksamhetsarkitekterna eller möjligtvis IT-arkitekterna, beroende på arbetets inriktning, som ansvarar för att driva arbetet med verksamhetsmodellering. Men det förekommer även att verksamhetsutvecklare eller andra personer med strategiska roller arbetar med informationsmodellering.


Att behärska arbetet med informationsmodellering är en kompetens som byggs upp under en längre tid. Som tur är finns det hjälp att få. De organisationer som inte själva har kompetensen inom organisationen kan ta hjälp av externa konsulter som är experter på informationsmodellering.


Prime Arch

Prime Arch samlar det bästa från en mängd olika standarder inom området verksamhetsarkitektur. Varför välja en enda standard när det går att kombinera det bästa från alla?


Prime Arch är ett stabilt, beprövat och robust ramverk som används av såväl stora som små organisationer när det kommer till verksamhetsarkitektur och informationsmodellering. I Prime Arch-appen hittar du gott om exempel från andra organisationer som du kan dra lärdom av. Innehållet fylls på kontinuerligt.


Ladda hem Prime Arch-appen på Appstore eller Google play redan i dag, lär dig mer och kom igång!

Comentarios


bottom of page