top of page
 • Skribentens bildPatrik Hallén

Så kan Prime Arch användas för att få metamodellen på plats

Uppdaterat: 27 okt. 2023


Person ritar en metamodell

Ibland är det nödvändigt att genom modellering visualisera hur data- och informationsflöden i organisationer och företag är uppbyggda. Här kan metamodellen bakom Prime Arch fungera som en standardiserad definition av begrepp och regler för hur information och data flödar i en organisation. Men vad är en metamodell egentligen, och vad ska man ha den till? I den här texten kommer vi svara på det, och dessutom gå igenom fördelarna med att använda Prime Arch standardiserade metamodell.


Vad är en metamodell?

En modell är en förenklad representation av verkligheten. En metamodell är en modell som klassificerar innehållet i olika modeller, genom att abstrahera objekt och relationer från modellen.


Ett exempel på hur man kan omvandla en beskrivande text till en modell och sedan beskriva modellen i en metamodell, är att identifiera begreppen i texten och representera dem som objekt. Objekten visar genom deras relationer inom modellen, hur de förhåller sig till varandra.


Objekten klassificeras därefter i grupper och tilldelas beskrivande namn och symboler för att skapa metaobjekt. Relationerna mellan metaobjekten representeras som en relationstyp med namn och symbol.


Genom att använda samma metamodell kan IT- och verksamhetsarkitekter från olika organisationer samarbeta och återanvända informationsarkitektur för att öka effektivitet och kvalitet i samarbetsprojekt och förändringsinitiativ.


Illustration av en metamodell i Prime Arch

Vilken nytta tillför metamodellen?

En metamodell fungerar alltså som en beskrivning av modellens struktur och design, vilket inkluderar dess objekt och relationer. Metamodellen används för att visualisera hur modellen är uppbyggd och designad, och kan variera beroende på vilka aspekter som är relevanta att visa. Genom att kombinera flera metamodeller kan alla delar av ett ramverk, dess objekt och dess relationer till varandra beskrivas.

 • Metamodellen definierar regelverket för de begrepp och fenomen som bör beskrivas i modeller och de relationer som kan, eller bör, dras mellan objekten.

 • Metamodellen innehåller metaobjekt som beskriver vad som kännetecknar en typ av objekt.

 • Metamodellen används för att standardisera språket som används i modelleringen. Detta underlättar på så vis kommunikation, jämförelser av modeller och analyser av olika aspekter.

 • Metamodellen bidrar även till att hjälpa användare förstå hur verksamhetsarkitekturen är uppbyggd.


En viktig fördel med metamodeller inom verksamhetsarkitektur är att de möjliggör för en organisation att skapa standardiserade modeller som sedan kan återanvändas på olika nivåer i organisationen. Detta gör det möjligt att skapa en konsekvent och standardiserad helhetsmodell av verksamheten, vilken kan användas för att stödja strategisk planering, beslutsfattande och processförbättringar.


Nackdelarna med att hitta på en egen metamodell

Metamodellen är alltså viktig för att ge en överblick över den egna verksamheten på en högre nivå. Att utveckla en egen metamodell är dock inte alltid den mest effektiva lösningen för att få en övergripande bild av verksamheten.


I korthet kan man säga att för att utveckla en egen metamodell så måste man:


1. Bestämma vilka metaobjekt och relationer som önskas

Först behöver man identifiera och bestämma vilka metaobjekt (abstrakta koncept eller enheter) och relationer (samband mellan metaobjekt) som bör inkluderas i den övergripande modellen. Det kan innefatta att analysera och definiera olika aspekter av organisationen eller systemet som modellen ska representera.


2. Definiera alla metaobjekt

Här är målet att fastställa tydliga och precisa definitioner för varje metaobjekt. Det innebär att ge en klar och entydig beskrivning av vad varje metaobjekt representerar och vilka egenskaper det har. Det är viktigt att definitionerna är förståeliga och enhetliga inom organisationen för att undvika missförstånd och tolkningsproblem.


3. Förankra i organisationen

För att modellen ska vara effektiv och användbar behöver den få brett stöd och acceptans inom organisationen. Detta innebär att kommunicera och förklara övergripande struktur och syfte med modellen till relevanta intressenter och intressentgrupper. Genom att involvera och engagera dem kan man säkerställa att modellen accepteras och implementeras korrekt.


4. Ta fram material för utbildning, samt exempel

För att underlätta förståelse och användning av modellen behöver utbildningsmaterial tas fram. Det kan inkludera dokumentation, riktlinjer, manualer eller andra resurser som hjälper användarna att tillämpa modellen på ett korrekt sätt. Exempel bör också tas fram för att illustrera hur modellen kan tillämpas i praktiska situationer och för att ge konkreta referenspunkter.


5. Konfigurera EA-verktyget efter metamodellen

Om ett verktyg för Enterprise Architecture (EA) används, behöver det anpassas efter den specifika metamodellen som har utvecklats. Det innebär att verktyget konfigureras så att det kan stödja och hantera de metaobjekt, relationer och definitioner som har fastställts i modellen. Konfigurationen kan inkludera att skapa mallar, anpassa gränssnittet och konfigurera arbetsflöden.


6. Ta hand om de förbättringsförslag som kommer in

En modell förändras och förbättras över tid, och det är viktigt att ta emot och hantera feedback och förbättringsförslag. Här handlar det om att skapa en process för att kontinuerligt övervaka och hantera de förslag och idéer som kommer in från användare och intressenter. Det kan innebära att utvärdera förslag, implementera ändringar och uppdatera både modellen och dokumentationen vid behov.


Att arbeta fram en egen metamodell kan därför vara både tidskrävande och ibland också ett arbete i uppförsbacke, då alla ska med på tåget och ett gemensamt språk ska utvecklas.

Vi ska nu titta lite närmare på hur Prime Arch standardiserade metamodell kan användas för att få metamodellen på plats i verksamheten. Med hjälp av Prime Arch standardiserade metamodell ger vi en tydlig definition av begrepp och regler, inklusive dess objekt och relationer, något som sedan kan användas för att skapa en beskrivande text av hur olika begrepp hänger samman och används i organisationen – allt genom ett standardiserat och redan definierat gemensamt språk.


Fördelarna med att använda en standardiserad metamodell som Prime Arch


Prime Archs standardiserade metamodell används för att definiera en gemensam grund för verksamhetsmodellering och exempel på element som beskrivs är: processer, resurser, roller och ansvar, samt deras relation och hierarki sinsemellan. Metamodellen beskriver på så sätt hur information och data flödar genom organisationen, men också vilka system som används för att stödja verksamheten.


Prime Archs metamodell används på så vis för att skapa en gemensam förståelse för verksamheten mellan olika delar av den, men ger också verksamhetens intressenter insikt. Genom att använda Prime Archs standardiserade metamodell kan missförstånd och felaktigheter undvikas, vilka annars skulle kunna uppstå när olika personer använder olika modelleringsverktyg eller tolkar samma begrepp på olika sätt.


Till skillnad från om organisationen skulle skapa en egen metamodell så kan standardiserade metamodeller som de Prime Arch tillhandahåller, underlätta i arbetet och frigöra tid för annat i verksamheten.


Att utgå ifrån och använda sig av Prime Arch standardiserad modell är därför bra ur flera aspekter:

 • En organisation bör exempelvis undvika att göra det manuella jobbet när det redan finns utvecklade standarder som Prime Arch erbjuder, där grunden redan är lagd. På så vis kan en organisation använda tiden till bland annat verksamhetsutveckling istället.

 • Att få alla med på tåget kan vara tidskrävande. Att i stället utgå ifrån en redan standardiserad modell gör att ni slipper lära er det egna språket för metamodellen. Något som alla inom organisationen annars måste lära sig och utgå ifrån, vilket tar tid från verksamheten i stort.

Prime Arch metamodell skapar struktur och visualiseringar

Att använda Prime Archs metamodell är en effektiv metod för att visualisera relevanta objekt och relationer inom en modell och ge en översikt över en given situation. Prime Archs metamodell är även användbar för att visa struktur och design hos en specifik modelltyp.


Det finns en rad fördelar med att använda Prime Archs tjänster för att få metamodellen på plats, här listar vi några av fördelarna:

 • Prime Arch kombinerar det bästa från SKL, Archimate, TOGAF, Zachman, Osterwalder och Scheer/ARIS.

 • Prime Arch är heltäckande – från styrning till infrastruktur. Andra ramverk har alltid någon begränsning och dessutom ofta ett visst fokus.

 • Prime Arch är flexibelt, ni kan modellera med exakt den precision ni behöver. Med Core finns de viktigaste objekten i varje dimension. Extended ger er precision men har också en högre inlärningströskel. Här kan ni själva blanda efter just era behov.

 • Prime Arch är lättanvänt. Det finns färdiga modelltyper och belysande exempel.

 • Prime Arch är kostnadseffektivt. Som metodramverk kostar det inget. Det som kostar är den tid ni själva lägger ner på att studera eller köpa utbildningar, samt de värdepaket som effektiviserar ert arbete.

 • Prime Archs innehåll är tillgängligt på alla plattformar


Comments


bottom of page