top of page
  • Skribentens bildAlice Båvner

Så använder du Prime Arch för att rita BPMN-modeller

Uppdaterat: 5 sep. 2023


Man ser på ett swimlanediagram inspirerat av BPMN

Business Process Modeling Notation (BPMN) är en metod där du använder flödesscheman för att modellera de olika stegen i en verksamhetsprocess. Resultatet blir en visuell och detaljerad sekvens av aktiviteter och informationsflöden som leder fram till slutförandet av processen. Med hjälp av BPMN-modellering är det möjligt att hitta fram till sätt att öka effektiviteten, ta hänsyn till nya omständigheter och skapa konkurrensfördelar. I den här texten kommer vi titta närmare på hur du använder PrimeArch för att rita BPMN-modeller.


BPMN-metoden har på senare år förädlats och gått igenom en rad revisioner. Resultatet har blivit en mer detaljerad standard för modellering av processer, med en rikare uppsättning notationer och symboler. BPMN riktar sig till deltagare och intressenter i en verksamhetsprocess. Med hjälp av en lättförståelig, visuell representation är det möjligt att skapa förståelse för processen. På en mer detaljerad nivå kan beskrivningen även utgöra ett underlag för de som ska implementera processen. Beskrivningen erbjuder ett gemensamt standardspråk för alla intressenter, oavsett om de är tekniska eller icke-tekniska.


Varför ska vi arbeta med att förbättra verksamhetens processer?

En BPMN-modell är vanligtvis mycket enklare att förstå än en berättande text. På det sättet blir det också lättare att kommunicera och samarbeta kring målet: en effektiv process som ger ett resultat av hög kvalitet.


Genom att förbättra verksamhetens processer är det bland annat möjligt att:

  • Öka kundnyttan

  • Göra verksamheten mer anpassningsbar i förhållande till förändringar

  • Förbättra verksamhetens koordinering och kontroll

  • Lättare införa en ny tjänst

  • Förenkla arbetet med att följa nya lagar och föreskrifter

Använd Prime Arch när du ska rita BPMN-modeller

Prime Arch är ett robust och väl beprövat ramverk, baserat på det bästa från en rad standarder. Prime Arch underlättar när du ska rita BPMN-modeller eftersom du får möjlighet att skapa en processbeskrivning med hjälp av standardnotationen inom BPMN. Den tillåter modellering av såväl roller som aktiviteter, händelser, applikationer, grindar och data.


Modellen blir tillräckligt detaljerad för att den ska kunna användas i utbildningssyfte, men även för att kravställa mot IT. Genom att följa BPMN-standarden skapar du också förutsättningar för IT-utvecklare att berika modellen ytterligare för att skapa underlag för systemutveckling.


Tillvägagångssätt

Börja med att synkronisera start- och sluthändelser med artefakter för att hitta rätt avgränsning. Sedan beskriver du huvudflödet med aktiviteter i den följd de sker. Nästa steg är att beskriva alternativ- och felflöden med hjälp av grindar. Komplettera gärna med viktiga mellanliggande händelser.


Skapa en simbana för varje personroll som är aktör i processen. Simbanor skapas med hjälp av objektet O51 Personroll. Även A31 Applikationsmodul kan vara aktör i automatiserade aktiviteter. Vid behov kan du visa vilket data som konsumeras/skapas/uppdateras.


I BPMN finns hittar du följande fyra elementtyper för diagram över processer:

  • Flödesobjekt: t.ex. händelser eller aktiviteter

  • Kopplingsobjekt: sekvensflöden och meddelandeflöden

  • Simbanor: pooler eller banor

  • Artefakter: exempelvis dataobjekt, grupper

Med Prime Arch går det snabbt och lätt att skapa modellerna. Ladda gärna hem Prime Arch-appen för att komma i gång, samarbeta och lära dig mer.


Processmodellering kan utgöras av allt från enkla diagram till mer komplexa modeller med expanderbara element. BPMN kräver engagemang, både i form av tid och energi. Men vinsterna i form av förståelse och förbättringar kan vara mycket stor.


Tanken bakom hela konceptet är att skapa en livscykel av ständiga förbättringar, där stegen utgörs av modellera, implementera, utföra, övervaka och optimera. Här fyller BPMN-diagrammet en central roll. En av de absolut främsta fördelarna med BPMN är möjligheten att skapa flödesscheman som är så enkla eller komplicerade som det krävs. Diagrammen kan användas för att kommunicera med olika målgrupper och med hjälp av undermodeller är det möjligt för olika mottagare att särskilja olika sektioner av diagrammet.


Några tips på vägen

Var noggrann från början med att tydligt definiera omfattningen av processen, med en början och ett slut. Försök att skapa BPMN-diagram som ryms på en enda sida, på det sättet blir de mer lättöverskådliga. Placera gärna sekvensflöden horisontellt, medan associationer och dataflöden med fördel kan placeras vertikalt. Med hjälp av Prime Arch är det enkelt att skapa olika versioner av diagrammet för respektive intressenter, med varierande detaljnivå anpassade utifrån intressenternas roller.


Genom att använda Prime Arch i ditt arbete med BPMN-modellering blir det lättare att skildra stegen visuellt, samtidigt som du får möjlighet till anpassningar som baseras på intressenternas roller. Arbetssättet hjälper dig att identifiera problem i processen som behöver lösas och du kan få insikter i potentiella förbättringsområden. Sammantaget uppmuntrar detta till resultat av högre kvalitet.


Om den stora mängden informationen känns överväldigande, kan du med fördel börja med att skapa ett enkelt BPMN-flödesschema och sedan bygga vidare utifrån det. Tack vare Prime Archs färdiga mallar och exempel behöver du inte uppfinna hjulet på nytt, det går snabbt och lätt att komma i gång!

Comentários


bottom of page