top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Att beskriva företagets värde genom verksamhetsarkitektur

Uppdaterat: 28 juni

Att kunna beskriva hur ett företag skapar värde är avgörande ur flera perspektiv. I

grund och botten handlar det om att kunna förklara både internt och externt på vilket

sätt företaget levererar nytta. Det ord som brukar användas för att sammanfatta detta

är affärsmodell. En affärsmodell är viktig att ha på plats för att alla i organisationen ska

arbeta mot samma mål. Med hjälp av verksamhetsmodellering kan företagets

verksamhetsarkitektur visualiseras, vilket i sin tur underlättar för att beskriva hur

företaget skapar värde med sin affärsmodell.

Ofta krävs någon form av processkartläggning för att komma fram till en bild av verksamhetsarkitekturen

I det här inlägget kommer vi därför att titta närmare på


  • Vad en affärsmodell är.

  • Varför affärsmodellen är viktig.

  • Hur ni genom verksamhetsarkitektur kan skapa en tydlig affärsmodell.

  • Hur er affärsmodell kan kommunicera på vilket sätt företaget skapar värde till de intressenter som är i behov av att veta det.


Vad är en affärsmodell?

En affärsmodell är en beskrivning av hur ett företag skapar nytta. Affärsidén å ena sidan

beskriver vad ett företag ska göra medan modellen beskriver hur det ska gå till. Det finns

många olika företag som levererar likartade produkter eller tjänster som sina konkurrenter,

men en leverans kan ske på väldigt många olika sätt och vägen dit kan se fundamentalt olika

ut.


Det kan handla om hur de interna processerna som möjliggör leveransen är utformade. Det

kan också handla om själva köpupplevelsen och hur företaget ska tjäna pengar.

Ofta är det affärsmodellen som avgör om ett företag blir framgångsrikt eller inte. En affärsidé

kan vara hur bra som helst på pappret men om inte genomförandet är bra och fungerar i

verkligheten och i relation till kunderna, kommer företaget att gå med förlust och misslyckas

trots den geniala affärsidén.


Om vi tittar närmare på de mest framgångsrika företagen i världen kommer vi se att det är

affärsmodellen som utmärker dem. De har hittat processer och sätt att arbeta på som sticker ut

från mängden och gör dem unika.Så beskriver du företagets affärsmodell genom verksamhetsarkitektur

Genom verksamhetsmodellering är det möjligt att visualisera företagets

verksamhetsarkitektur, vilket i sin tur är användbart för att beskriva företagets affärsmodell. I

verksamhetsarkitekturen ingår de processer som leder fram till företagets leveranser som

skapar nytta för kunderna.


Vad är verksamhetsarkitektur?

Verksamhetsarkitektur (även kallat enterprise architecture) kan definieras på olika sätt

beroende på om ditt företag finns inom privat eller offentlig sektor men brukar generellt

beskrivas som ett standardiserat sätt för att få en överblick över hur affärsprocesser, strategier

och IT-system samspelar. Beskrivningarna kan på så vis användas för att skapa en gemensam

förståelse i hela organisationen kring verksamhetens mål.


Ofta krävs någon form av processkartläggning för att komma fram till en bild av

verksamhetsarkitekturen. En processkartläggning sker vanligtvis i flera steg i form av

workshops med de parter som ingår i processen. Att samla personer från olika delar av

linjeorganisationen för att tillsammans beskriva den gemensamma processen är ofta mycket

givande.


Att kartlägga processer

Ibland är det första och kanske enda gången som alla deltagare i processen faktiskt är i samma

rum och samtalar med varandra om det som de dagligen arbetar med - om än på varsitt håll.

Alla parter är delar i den kedja som de tillsammans utgör. En kedja som leder fram till det

gemensamma målet: att skapa nytta och värde för kunderna.


Processkartläggningen ska leda fram till en bild av den aktuella processen, hur den ser ut i dag

och hur den skulle kunna förbättras. Genom brainstorming i workshop-form kan många goda

idéer kring hur processen kan förbättras komma fram. Kom ihåg att det är viktigt att det finns

en processorganisation redo att ta emot resultatet av processkartläggningen. Annars finns det

risk att arbetet rinner ut i sanden och glöms bort, vilket i värsta fall kan skada förtroendet för

verksamhetsarkitekten.


Vilka är intresserade av en affärsmodell?

Att kunna beskriva en affärsmodell för medarbetare och ledning är avgörande för att alla ska

arbeta mot samma mål. Det är först när alla är överens om hur leveransen ska gå till som alla

kommer att dra åt samma håll. Därför är, och bör, medarbetare och ledning vara intressenter

när det gäller affärsmodellen.


Ofta verkar det som om det finns ett ointresse bland medarbetare när det gäller just

affärsmodellen. Somliga tänker kanske att de sköter sitt och att den stora bilden inte är

relevant för deras arbetsvardag. Andra gånger kan det vara så att IT-arkitekten eller

verksamhetsarkitekten inte riktigt har lyckats förmedla sitt budskap på ett tillräckligt enkelt

och begripligt sätt. Här handlar det ofta om bristen på bra verktyg.


Även kunderna är intresserad av företagets affärsmodell. De vill veta att de handlar hos någon

som har processer som fungerar och som är optimerade för en så bra leverans som möjligt.

Kunderna behöver få företagets affärsmodell förklarad för sig på ett enkelt och begripligt sätt.

Även det omgivande samhället och potentiella investerare är intresserade av hur företag

arbetar för att nå sina mål.


I relation till det omgivande samhället behöver dagens företag visa att de har processer som är

genomtänkta i relation till ett medvetet tankesätt kring miljö och långsiktig hållbarhet. Att som företag kunna visa på en grön affärsmodell är en styrka som ofta innebär ekonomiska

fördelar på sikt.


Prime Arch för att beskriva verksamhetsarkitektur och företagets

affärsmodell


Prime Arch för att beskriva verksamhetsarkitektur och företagets

affärsmodell

I grunden handlar det om att beskriva hur företaget organiserar sitt erbjudande, sina resurser

och processer. Med hjälp av Prime Arch kan du beskriva ditt företags organisering av dessa

delar. Prime Arch är även ett användbart verktyg för att beskriva verksamhetsarkitektur och

processer inom ett företag och är ett EA-ramverk som samlar det bästa från de populäraste

EA-ramverken.


Genom att arbeta med verksamhetsmodellering baserat på ramverket Prime Arch är det

möjligt att beskriva företagets processer och affärsmodell på ett enkelt och begripligt sätt.

Beskrivningen kan användas både internt för ledning och medarbetare, och externt för

potentiella kunder, investerare eller det omgivande samhället.


Genom att kunna förklara på ett begripligt sätt hur ditt företag arbetar för att skapa värde

kommer ni internt att skapa en bättre sammanhållning och förståelse för vart ni är på väg.

Företaget kommer dessutom att väcka uppmärksamhet och intresse externt.


Ladda ner Prime Arch för att skapa mer värde för företaget!

Comments


bottom of page